Jako pierwszy informację o jego śmierci podało serwis OKO.press. Karol Modzelewski urodził się 23 listopada 1937 w Moskwie jako Cyryl Budniewicz. Jego ojca i dziadka wtrącono do łagru. Matka, tłumaczka Natalia Wilder, związała się później z polskim komunistą Zygmuntem Modzelewskim, który był ambasadorem w Moskwie, a potem został ministrem spraw zagranicznych PRL.

Gdy miał osiem lat, rodzina przeprowadziła się z Rosji do Polski. W trakcie studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim Modzelewski zaprzyjaźnił się m.in. z Jackiem Kuroniem. Podobnie jak on wstąpił do o PZPR i - tak jak Kuroń - został z niej wyrzucony w 1964 roku. Wykreślono go także z listy Związku Młodzieży Socjalistycznej. Wydarzenia te spowodowały, że napisał krytyczny wobec komunistów "List otwarty do partii", za który pozbawiono go możliwości dokończenia studiów doktoranckich oraz pracy, a następnie skazano na trzy lata więzienia. Trafił tam ponownie po wydarzeniach z marca 1968 roku, których był jednym z inicjatorów. Łącznie spędził w więzieniu osiem i pół roku.

Pierwszy rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” 

Karol Modzelewski był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Pod koniec lat 80. zaangażował się w działalność polityczną. Był jednym ze współtwórców Solidarności Pracy i Unii Pracy. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku został senatorem I kadencji. Startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 

W 1990 r. Modzelewski otrzymał tytuł naukowy profesora i w kolejnych latach wykładał historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym samym roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a osiem lat później Orderem Orła Białego. W 1994 związał się z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zasiadał we władzach Polskiej Akademii Nauk.

Działalność naukowa

Jego działalność naukowa skupiona była wokół problemów średniowiecza. Modzelewski był autorem m.in. monografii "Barbarzyńska Europa" dotyczącej powstawania tożsamości europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich, za którą otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2014 r. zdobył Nagrodę Literacką Nike za autobiografię "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca".